REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ KIMLONG.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów gastronomicznych przez firmę – zwaną dalej „Kim Long”, za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.kimlong.pl („System”).
 2. Kim Long przysługują wszelkie prawa do Systemu.
 3. Sprzedaż produktów gastronomicznych odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, pomiędzy składającym zamówienie („Klientem„), a Kim Long („Umowa„).
 4. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

II. Przedmiot działalności Kim Long

 1. Przedmiotem działalności Kim Long jest sprzedaż produktów gastronomicznych. Tworzą one Menu, które może ulegać ciągłym zmianom.
 2. Informacje o produktach znajdujące się w Systemie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą Systemu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

III. Rejestracja nowego Klienta

 1. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do rejestracji i składania zamówień w Systemie są: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego przesyłanie informacji dotyczących rejestracji i składania zamówień.
 2. Podczas pierwszej rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny. Klient przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Klient akceptuje warunki Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia.
 4. Klient podając nazwę konta w ramach Systemu oświadcza, iż nazwa konta nie narusza praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Kim Long i Kim Long nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
 5. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła.
 6. Klient nie może rejestrować wielu kont na jednym adresie e-mail.
 7. Klient nie może korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać konta innym osobom.
 8. Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia loginu lub hasła.

IV. Dane Klienta

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do zawarcia Umowy, złożenia i realizacji zamówienia. Przez wypełnienie formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówienia. Za prawidłowe dane uważa się podanie: imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu email;
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przy rejestracji danych i ich aktualność podczas składania zamówienia. Kim Long nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).
 5. Kim Long jest administratorem danych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 4 powyżej.
 6. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Kim Long i przetwarzane w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia przez Kim Long, w tym wystawienia faktury, i prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie, o której mowa w pkt. 4 powyżej.
 7. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu, co do ich przetwarzania, w dowolnym momencie. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie Kim Long.
 8. Zgodnie z ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym lub następnie aktualizowany w trakcie korzystania z Systemu, informacji handlowych od Kim Long.

V. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienie w Systemie dokonuje się za pomocą formularza zamówieniowego, zwanego dalej Koszykiem.
 2. Zamówienia od poniedziałku do piątku są przyjmowane od 10:00 do 20:15, w sobotę i niedzielę od 11:00 do 20:15. Zamówienia, które spłyną po wyznaczonych godzinach nie będą realizowane.
 3. Krok 1 – dodanie produktów, które chcemy zakupić do koszyka.
 4. Krok 2 – wybór formy uwierzytelnienia( rejestracja/logowanie).
 5. Krok 3 – wybór adresu dostawy/odbioru osobistego oraz formy płatności. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, podanie niezbędnych danych. W przypadku nie przekroczenia minimalnej wartości zamówienia dla danej ulicy system wyświetli odpowiedni komunikat.
 6. Krok 4 – zatwierdzenie zamówienia
 7. Krok 5 – potwierdzenie telefoniczne przyjęcia do realizacji zamówienia oraz podanie czasu dostawy/odbioru osobistego zamówienia w lokalu.
 8. Umowę między Klientem a Kim Long uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Kim Long potwierdzi Klientowi, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji podając czas dostawy lub odbioru osobistego zamówienia.
 9. Wycofanie złożonego zamówienia lub zmiana treści złożonego zamówienia jest możliwa jedynie drogą telefoniczną pod numerami +48 607 347 584 lub +48 601 207 405, w ciągu 10 minut od momentu złożenia zamówienia.
 10. Minimalna kwota zamówienia w dostawie to 50,00 PLN. Przy zamówieniu od 50,00 PLN brutto do 80,00 PLN brutto doliczana jest opłata w postaci 12,00 PLN brutto. Przy zamówieniu pomiędzy 80,00 PLN brutto a 110,00 PLN brutto doliczana jest opłata w wysokości 8,00 PLN brutto. Przy zamówieniach powyżej 110,00 PLN dostawa jest darmowa.
 11. Prezentowane w systemie zdjęcia potraw są tylko przykładowe. Wygląd zamawianych potraw może odbiegać od tych prezentowanych na zdjęciach.
 12. Kim Long zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadkach:
  a. wystąpienia braku produktów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia;
  b. przyznania Klientowi w wyniku błędnego działania Systemu promocji lub upustów, do których zgodnie z regulaminami promocji nie ma prawa;
  c. wystąpienia problemów technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających realizację zamówienia.
 13. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Kim Long zobowiązuje się do poinformowania Klienta drogą telefoniczną lub mailową o przyczynie rezygnacji.

VI. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Systemie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Kim Long zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w Systemie bez uprzedzenia w razie zamiany cen produktów gastronomicznych w sieci Kim Long. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone. W razie braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 3. Minimalna kwota zamówienia w dostawie to 50,00 PLN. Przy zamówieniu od 50,00 PLN brutto do 80,00 PLN brutto doliczana jest opłata w postaci 12,00 PLN brutto. Przy zamówieniu pomiędzy 80,00 PLN brutto a 110,00 PLN brutto doliczana jest opłata w wysokości 8,00 PLN brutto. Przy zamówieniach powyżej 110,00 PLN dostawa jest darmowa.
 4. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Pobranie gotówka – płatne dostawcy, zapłata za zamówienie w trakcie dostarczania zamówienia;
 • Przedpłata – za pomocą PayU jest możliwość płatności za pomocą karty kredytowej, płatniczej lub przelewem.
 1. Płatność w formie przedpłaty mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w szczególności daną karta płatnicza lub karta kredytową tj. wyłącznie uprawnieni posiadacze. Przypadki nadużyć wykryte przez Kim Long będą zgłaszane właściwym organom ścigania.
 2. Operatorem systemu płatności w formie przedpłaty jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 7792308495.
 3. Przedpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulaminami operatora systemu płatności spółki PayU SA.

VII. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest wyłącznie w terenie miasta Warszawa oraz stref dostaw restauracji Kim Long uwzględnionych w Systemie.
 2. Koszty dostawy są zawarte w kwocie zamówienia.
 3. Zamówiony produkt gastronomiczny dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień za pośrednictwem dostawcy Kim Long lub poprzez odbiór własny.
 4. Termin dostawy w potwierdzeniu przez system jest szacunkowy i zależy od obciążenia restauracji w danym momencie. Kim Long zobowiązuje się dotrzymać podanych terminów dostawy, a w przypadku, gdy czas ulegnie wydłużeniu powiadomić Klienta o tym fakcie.
 5. W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny.
  W przypadku, gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi zaznaczyć opcję „Wystawić fakturę” podczas potwierdzania zamówienia. Do wystawienia faktury Klient musi przy rejestracji bądź podczas składnia zamówienia podać wszystkie niezbędne dane w zakładce Dane do faktury.
 6. Ryzyko za nieprawidłową dostawę ponosi Kim Long, wszelkie nieprawidłowości z winy dostawcy (opóźnienia, uszkodzenia, itd.) oraz reklamacje będą realizowane przez Kim Long.
 7. Kim Long nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miało wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły realizację dostawy.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klienci mają prawo składać Kim Long reklamacje dotyczące dostarczonych produktów gastronomicznych, jak również usług przewidzianych Regulaminem.
 2. Reklamacje należy składać na adres: kontakt@kimlong.pl lub pisemnie na adres siedziby Kim Long, ul. Pruszkowska 5, 02-118 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail oraz datę złożenia zamówienia lub próby rejestracji, datę realizacji zamówienia, adres realizacji zamówienia, login Klienta , numer zamówienia oraz opis zastrzeżeń.
 4. Kim Long ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania Reklamacji Klienta. Kim Long zawiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w reklamacji.

IX. Prawa autorskie

 1. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Systemie bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli autorskich praw majątkowych. Osoby, które naruszą powyższe postanowienie będą pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

X. Rozwiązanie Umowy

 1. Klient może rozwiązać Umowę i wystąpić o zamknięcie swojego konta, a tym samym zrezygnować z dokonywania zamówień produktów gastronomicznych Kim Long za pomocą Internetu, Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 7 dni po otrzymaniu przez Kim Long oświadczenia o rozwiązaniu Umowy wysłanego na adres: kontakt@kimlong.pl Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, login wraz z hasłem. Kim Long usuwa konto Klienta z Systemu.
 2. Zamówienia złożone i potwierdzone przez Klienta przed otrzymaniem przez Kim Long oświadczenia o rozwiązaniu Umowy zostaną zrealizowane.
 3. Kim Long może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, w przypadku nieuregulowania płatności za produkty gastronomiczne Kim Long.
 4. Kim Long może rozwiązać Umowę z Klientem z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia z podaniem przyczyny.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 25.04.2017 roku.
 2. Do Regulaminu oraz do Umowy stosuje się prawo polskie.
 3. Regulamin dostępny jest w Systemie, na stronie internetowej: www.kimlong.pl oraz wyłożony jest w siedzibie Kim Long.
 4. W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U.2000, Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141. poz. 1176 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kim Long a Klientem poddane zostaje sądom powszechnym miejscowo właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla danej sprawy.

Serdecznie zapraszamy naszych gości na wspaniałe dania kuchni azjatyckiej.

Mieścimy się niezmiennie, od 2000 roku przy ul. Pruszkowskiej 5 w Warszawie. Od samego początku istnienia lokalu stawialiśmy na jakość naszych potraw co pozwoliło nam na zbudowanie silnej więzi z wieloma lojalnymi gośćmi odwiedzającymi nasz bar.


Oferujemy potrawy wywodzące się z kuchni wietnamskiej, chińskiej czy też tajskiej. Jako że, bardzo nam zależy na zadowoleniu naszych gości, zawsze dbamy o wysoką jakość produktów używanych w naszych daniach jak i staranne przyrządzanie potraw przez naszych doskonałych kucharzy.

Zapraszamy do odwiedzenia nas w lokalu lub zamówienia dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-21, a w weekendy od 11-21.